1909 tot 1959

Van 1909 tot 1959

Onderstaande tekst is integraal overgenomen uit de feestgids ter gelegenheid van het 50 jarig bestaansfeest van de fanfare dat plaatsvond van 14 tot 21 juni 1959. Een belangrijke ontdekking wil ik jullie hier niet onthouden. De voorkant van de feestgids vermeldt dat het feest plaatsvindt van 14-21 juni. Bij het doornemen van de programma's blijkt dat reeds op 13 juni een volledig verzorgd concert werd gegeven door Harmonie St Caecilia, Mannenkoor St. David, Mandolineorkest Avanti en jeugdkoor Avanti uit Vaals. De entree bedroeg indertijd 75 cent.

 
 
De tekst uit de feestgids
Begin 1909 werd door enkele muziekliefhebbers - onder andere door de heren W. Ploumen, J. Dautzenberg en P. Jacobs - het initiatief genomen tot het oprichten van een muziekvereniging op ons toen nog zeer kleine gehucht.
Op 17 januari had de eerste vergadering plaats werd definitief besloten tot oprichting van een muziekgezelschap; onder de naam "Eendracht" werd de Fanfare geboren. De vereniging telde al spoedig 24 vlijtig repeterende leden, onder leiding van de heer Leclou uit Ubachsberg, die tot directeur benoemd was.
De statuten van de fanfare werden op 17 Mei 1909 Koninklijk goedgekeurd. Zodoende mocht de vereniging in het vervolg blijven voortbestaan onder “Koninklijk Erkend”. Deze belangrijke gebeurtenis werd gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant op 10 juni 1909.
Als eerste voorzitter werd gekozen de heer W. Ploumen, die in hetzelfde jaar werd opgevolgd door de heer J. Dautzenberg, die tot 1926 op voortvarende wijze de fanfare door vele moeilijkheden heen wist te helpen.
Directeur Leclou nam na enkele jaren ontslag en werd opgevolgd door de heer J. Snijders, die de dirigeerstok zwaaide tot 1915. In dit jaar trad, wegens de algemene mobilisatie, voor de fanfare een rustperiode in die tot 1920 duurde, waarna zij echter weer opbloeide onder leiding van de heer Stessen uit Simpelveld.
In 1924 werd de heer W. Slangen uit Spekholzerheide tot directeur benoemd, die op onvermoeibare wijze het muzikale peil der vereniging wist op te voeren en waaraan de fanfare veel dank verschuldigd is voor het vele en moeilijke werk dat hij voor haar gedaan heeft. In 1926 werd de heer W. Ploumen weer als voorzitter gekozen en werd zijn voorganger tot ere-voorzitter benoemd.
 

Foto: Bus van Vaals naar Kerkrade 1928
 
Voor het eerst werd in 1928 deelgenomen aan een concourswedstrijd te Terwinselen en wel in de derde afdeling. Een eerste prijs met 333 punten was het mooie resultaat.
 

Groepsfoto Fanfare Eendracht uit 1928
 
De woelige jaren
In 1929 ging de fanfare weer op concours, deze keer te Amsterdam. In de tweede afdeling behaalde zij een tweede prijs met 296 punten.
In 1930 ging men weer op concours en wel te Eijsden aan de Belgische grens. Hoewel de tijd van voorbereiding kort was geweest besloot men toch deel te nemen in de eerste afdeling. Hier behaalde de fanfare een derde prijs en in de marswedstrijd werd ook een derde prijs behaald.
 

Foto: Huwelijk Dhr. en Mevr. Beckers in 1930, met op achtergrond Fanfare Eendracht
 
In 1934 vierde de fanfare Eendracht haar 25 jarig bestaansfeest, dat met grote luister werd gevierd en waaraan door 23 verenigingen, zowel muziek- als zangverenigingen werd deelgenomen.
In 1937 overleed de Ere-voorzitter der fanfare, de heer Dautzenberg, die vanaf de oprichting tot aan zijn dood veel voor de fanfare heeft gedaan. In dat jaar trad ook de directeur, de heer M. Slangen af en werd opgevolgd door de heer J. Kuipers uit Limmel. Onder zijn leiding ging het met de fanfare steeds meer bergopwaarts
Begin 1940 overleed de voorzitter, de heer W. Ploumen. In hem verloor de fanfare een grote steun. Als nieuwe voorzitter werd gekozen de heer L. Kockelkoren. Kort na de benoeming van de nieuwe voorzitter brak de Tweede Wereldoorlog uit, die voor vele verenigingen ernstige gevolgen zou hebben. Tot 1942 werd normaal gerepeteerd, doch toen moest de fanfare onderduiken, daar zij zich niet wenste aan te sluiten bij de “Deutsche Kulturkammer”.
 
De jaren na de oorlog
Doch na de bevrijding, in september 1944 werd weer met frisse moed begonnen en praktisch alle leden waren weer op de repetities present. Directeur Kuipers, die wegens de vervoersmoeilijkheden na de bevrijding, de Huls slecht kon bereiken, nam ontslag en werd opgevolgd door de heer Jos Weijers uit Bocholtz. Onder zijn eminente leiding ging de fanfare waarlijk een nieuw tijdperk tegemoet.
 
 

Korpsfoto in 1944
 

Lexmond

In 1948 nam de vereniging, na 18 jaar, weer deel aan een concours te Lexmond (bij Utrecht) in de eerste afdeling. Een eerste prijs met 354 punten was het resultaat. Ook in de ere-wedstrijd werd het hoogste aantal punten behaald met lof der jury. Op deze concoursdag behaalde de fanfare tevens het
 

Groepsfoto na deelname 1948 Concours te Lexmond
 
Aan de heer Weijers werd de directeursprijs toegekend. Voorwaar een mooi resultaat voor directeur en leden. Niet minder groot was de vreugde op de Huls. Na een afwezigheid van vier dagen werd de fanfare feestelijk ingehaald bij haar thuiskomst. Heel de huls leefde met de fanfare mee en deelde mee in de vreugde.
De fanfare bleef echter bij deze prestatie zichzelf en bereidde zich rustig voor op de viering van het 40-jarig bestaan in 1949.
In 1948 werd op initiatief van rector Boymans van Imstenrade het instrumenten fonds opgericht, het welk zeer veel voor de fanfare gedaan heeft. Door toedoen van dit fonds kon tot 1959 voor ongeveer f 7000,- aan nieuwe instrumenten worden aangeschaft.
In hetzelfde jaar bedankte de heer L. Kockelkoren als voorzitter en werd opgevolgd door de heer P. Kerckhoffs.
Het 40-jarig bestaansfeest werd in 1949 op grootse wijze gevierd.
In 1951 nam de fanfare deel aan een muziekconcours te Driebergen in de afdeling uitmuntendheid. Ook hier was een dikke eerste prijs met 139 punten van de te behalen 150 punten, het prachtige resultaat.
 
De glorierijke jaren
Onder de kundige leiding van de heer Weijers durfde de vereniging het aan om in 1954 deel te nemen aan het Wereld-muziekconcours te Kerkrade, maar weer een trap hoger op de muzikale ladder, dus in de Ereafdeling. Op schitterende wijze slaagden directeur Weijers en zijn muzikanten op dit monsterconcours. Een 1e prijs met 111 punten en lof der jury en een 1e prijs met 112 punten en lof in de ere-wedstrijd was het resultaat. Tevens behaalde zij het hoogste aantal punten van de gehele afdeling fanfares en promoveerde zij naar de Superieur afdeling.
 

Dirigent Jos Weijers ontvangt een bloemetje van de burgemeester. Naast hem voorzitter Pierre Kerckhoffs. Voorwaar een succes dat de goede geest in de vereniging en, de onderlinge saamhorigheid en vriendschap tussen directeur, bestuur en leden op overduidelijke wijze bewees.
 
Dat het fanfarecorps na deze successen alom gewaardeerd werd, bewezen de vele concerten die in 1954 werden gegeven. Vooral op de intussen populair geworden Weijers-toernooien behoorde de fanfare steeds tot een van de beste korpsen.
Als voorbereiding voor de deelname aan het grote Wereld-muziekconcours in augustus 1958 in Kerkrade in de hoogste afdeling, werd in hetzelfde jaar eerst deelgenomen aan het bondsconcours te Elsloo op zondag 13 juli. Een schitterende eerste prijs met 306 punten in de hoogste afdeling werd ook hier de beloning voor directeur en leden.
Dat dit alles door de inwoners van de Huls en Simpelveld hoog werd gewaardeerd, bleek door de gulle steun aan het in 1957 opgerichte uniformenfonds dat ijverig in de weer was om het corps nog vóór de deelname aan het concours in Kerkrade in uniformen te steken. Op zondag 17 augustus 1958 werden dan ook de prachtige uniformen overgedragen.
Vol trots en op waarlijk grootse wijze demonstreerde de fanfare haar muzikale kwaliteiten op de laatste concoursdag, 31 augustus. Met 332 punten - slechts 1 punt verschil met de kampioen, de Fanfare St. Cecilia uit Schinnen - behaalde zij de grootste eerste prijs met lof uit haar geschiedenis.
Door dit overweldigende succes van hun fanfare stonden de goede supporters in vuur en vlam, vooral die van de Huls, en bij thuiskomst boden zij een stel prachtige schellenbomen aan.
In 1959 vierde de vereniging haar gouden bestaansfeest. Niet minder dan 10 dagen heeft dit feest geduurd. Bij een kroonjaar behoort ook een nieuwe vlag moet het zeer ijverige damescomité hebben gedacht en schonk de fanfare op zondag 7 juni 1959 een prachtig nieuw vaandel, vervaardigd door de Zusters van het Arme Kind Jezus te Simpelveld.
De bekroning van het feest was het moment toen burgemeester A. Scheelen op de receptie bekend maakte dat de jubilarissen j. Luja (50 jaar lid) en J Beckers (40 jaar lid) koninklijk onderscheiden werden met respectievelijk de bronzen en de zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Bovendien ontving de heer Luja uit handen van de voorzitter P. Kerkhoffs de gouden medaille van verdienste, de hoogste onderscheiding die de fanfare aan haar trouwe leden kan geven. De onderscheiding ging vergezeld van een oorkonde, welke ook aan de heer Beckers werd uitgereikt. Tijdens de receptie overhandigde de voorzitter van het instrumentenfonds de fanfare een saxofoon en vier marstrommen en bood de voorzitter van het erebestuur, de heer L. Kockelkoren, de fanfare een bugel aan.
 

In Oldtimer richting Gemeentehuis Simpelveld voor Huldiging 1958
 
 

Club van €endracht

Sponsorkliks

Webdesign / webmanagement Smeets ICT Support